Bots Electronics T.+31 (0)40 2071777

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Bots Electronics te Eindhoven

KvK te Eindhoven 17201757

 

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Bots Electronics staat ingeschreven onder de volgende handelsnamen:

Bots Electronics, Dynavox-audio.nl en Vincent-Audio.nl

1.2 Bots Electronics verkoopt elektronica en audio producten zoals, gereedschappen, adapters, labovoedingen, bekabeling, meetapparatuur, montagemateriaal, schakelaars, luidsprekers, versterkers, luidsprekerstof, terminals, stekkerblokken, BT, Highend kabels, pluggen, CD spelers en componenten. 

Audio (buizen) versterkers, CD spelers en bekabeling in het hoog segment onder de merknaam, Vincent.

 

Bij projectmatige installaties wordt hoofdzakelijk gebruikt 

gemaakt van derde partijen i.v.m. de benodigde deskundigheid. 

 

Artikel 2 Geldigheid en toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 

overeenkomsten die tussen Bots Electronics, en haar wederpartij 

tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één of 

meer van de onderstaande bepalingen afwijken. 

2.2 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene 

voorwaarden binden Bots Electronics niet, tenzij deze door Bots Electronics

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3 Bots Electronics verleent geen toestemming om met het Audio merk Dynavox of Vincent via online platforms in Nederland te adverteren. Dit kan enkel op aanvraag via [email protected]

Wij werken samen met exclusieve dealers waarmee contractueel een overeenkomst is afgesloten.

2.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Eindhoven onder nummer 17201757

Klanten worden vóór het aangaan van enige overeenkomst d.m.v. een e-mail verwezen naar onze leveringsvoorwaarden, deze zijn na het inloggen zichtbaar via onze website www.Botselec.nl en www.Vincent-Audio.nl

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten 

3.1 Elk voorstel van Bots Electronics in welke vorm dan ook gedaan, is 

vrijblijvend en pas bindend nadat opdrachtgever het voorstel 

schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard, 

tenzij zulks anders wordt meegedeeld in het voorstel aan 

opdrachtgever. 

3.2 In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven wat de 

prestatie van Bots Electronics is. Dit kan bestaan uit: 

-verkoop van materiaal 

-verlenen van diensten 

-het verrichten van een projectmatige installatie, al dan niet inclusief 

verhuur van materiaal (hierna: “een installatie opdracht”). 

3.3 De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag 

gedurende dertig dagen. 

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en 

overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen, 

waaronder verzend- , vervoers-, verpakkings- en administratiekosten. 

Wij berekenen bij bestellingen onder € 200,- (excl.btw) € 15,- per zending t/m 31.5kg.

Bij nieuwe klanten hanteren wij voor het audio merk Dynavox een minimum orderbedrag van € 500,-exclusief btw. Voor het merk Vincent € 2500,- exclusief btw.

U kunt uw bestelling ook laten dropshippen, dit geldt niet voor Vincent Audio.

Wij berekenen verzendkosten buiten Nederland, € 18,00 per zending.

Wij maken gebruik van de volgende vervoerders: GLS, DHL en Post.nl

3.5 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging 

door Bots Electronics. Hetzelfde geldt voor nadere overeenkomsten in 

verband met aanvullingen of wijzigingen 

3.6 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 

ondergeschikten van Bots Electronics binden Bots Electronics slechts 

voor zover en pas nadat zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 4 Levertijd 

Levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding 

ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Doorgaans kunnen wij onze producten binnen 3 dagen leveren.

Naleveringen worden franco nageleverd.

Indien een product niet voorradig is zal Bots Electronics de koper daarvan de hoogte stellen.

Indien een besteld product niet meer leverbaar is, zal een vervangend product van gelijke kwaliteit en prijs aangeboden worden.

Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd dient de 

wederpartij bots Electronics schriftelijk in gebreke te stellen en haar in de 

gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn aan haar 

verplichting te voldoen. 

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 

De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 

Bots Electronics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 

wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bots Electronics 

worden verstrekt. 

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 

gegevens niet tijdig aan Bots Electronics zijn verstrekt, heeft Bots Electronics het 

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit 

de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke 

tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. Bots Electronics is niet 

aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bots Electronics is 

uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of 

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 

Bots Electronics kenbaar behoorde te zijn. 

De wederpartij vrijwaart Bots Electronics voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 

schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar is. 

 

Artikel 6 Opschorting en ontbinding 

6.1 Bots Electronics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet 

volledig nakomt. 

- na het sluiten van de overeenkomst Bots Electronics ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de 

verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te 

vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal 

nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 

tekortkoming haar rechtvaardigt. 

- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is 

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

6.2 Voorts is Bots Electronics bevoegd de overeenkomst te (doen) 

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard 

zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen 

welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 

Bots Electronics op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien bots Electronics

de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar 

aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

6.4 Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar 

Betalingsverplichting van 14 dagen, is Bots Electronics gerechtigd het account te sluiten 

en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin 

bepaalde laat onverlet het recht van Bots Electronics op vergoeding van 

schade, kosten en rente. 

6.5 Bots Electronics behoudt steeds het recht schadevergoeding te 

vorderen. 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend 

eigendom van Bots Electronics, zolang de wederpartij de op de levering 

betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen, 

nog niet of niet volledig heeft voldaan. 

7.2 Zolang de eigendom van de in lid 1 bedoelde zaken niet op de 

wederpartij is overgegaan, is het haar niet toegestaan deze te 

verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Bij 

overtreding wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond volledig 

opeisbaar, onverminderd de rechten van Bots Electronics uit hoofde van 

voormeld eigendomsvoorbehoud. 

7.3 De wederpartij is verplicht de eigendommen van Bots Electronics met 

de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bots Electronics

te bewaren. 

7.4 Indien derden beslag leggen op de eigendommen van Bots Electronics

dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de 

wederpartij verplicht Bots Electronics zo snel als redelijkerwijs verwacht 

mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

7.5 Zodra de wederpartij in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden 

verkeert, is Bots Electronics gerechtigd zich zonder dat hiertoe enige 

voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, de 

eigendommen van Bots Electronics terug te nemen, zulks onverminderd de 

overige rechten die Bots Electronics toekomen. De wederpartij wordt in 

ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra door 

haar een verzoek tot surseance van betaling is gedaan, haar 

faillissement is aangevraagd of ten laste van haar beslag is gelegd. 

 

Artikel 8 Verzekering 

De wederpartij verplicht zich vanaf het moment van 

terbeschikkingstelling, de eigendommen van Bots Electronics te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en 

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze 

verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

 

Artikel 9 Betaling en zekerheid 

9.1 Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder korting of 

verrekening te geschieden op een door Bots Electronics aangegeven wijze 

vermeldt in de overeenkomst. 

9.2 Bots Electronics is bevoegd het bedrag van een factuur te verhogen 

conform de WIK. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling

plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag. 

9.3 Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge 

de overeenkomst aan Bots Electronics verschuldigd is, in gebreke blijft, is 

hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente 

verschuldigd. 

9.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter 

afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, 

en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open 

staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking 

heeft op een latere factuur. 

9.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van 

betaling (ten laste) van de wederpartij zijn de vorderingen van Bots Electronics

op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

9.6 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe 

aanleiding mocht geven, is hij op eerste verzoek van Bots Electronics

gehouden om zekerheid te stellen voor het door hem ingevolge de 

overeenkomst verschuldigde binnen een daartoe door Bots Electronics te 

stellen termijn. Het vorenstaande geldt ook indien de overeenkomst 

reeds gedeeltelijk is uitgevoerd. 

9.7 het herroepingsrecht is niet van toepassing voor bedrijven, het herroepingsrecht is onderdeel van consumentenwetgeving.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van Bots Electronics 

10.1 Bots Electronics is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor 

directe schade als gevolg van gebreken in haar prestatie. 

10.2 De aansprakelijkheid van Bots Electronics is altijd beperkt tot het 

bedrag dat op grond van de afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor 

uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval 

geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de 

aansprakelijkheid van Bots Electronics beperkt tot de waarde van de 

geleverde prestatie en maximaal tot het factuurbedrag. 

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade 

in de zin van deze voorwaarden. 

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 

van Bots Electronics aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit 

gebrek niet aan Bots Electronics toegerekend kan worden. 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 

voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 

voorwaarden. 

10.4 Bots Electronics is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, 

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

10.5 Ingeval van overmacht is de aansprakelijkheid van Bots Electronics uit 

welke hoofde dan ook uitgesloten. 

10.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de 

aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade 

te wijten is aan opzet of grove schuld van leidinggevende 

ondergeschikten van Bots Electronics.

 

Artikel 11 Overmacht 

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 

begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, 

waarop Bots Electronics geen invloed kan uitoefenen, doch 

waardoor Bots Electronics niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Onder overmacht van Bots Electronics wordt mede verstaan storingen in 

het bedrijf van Bots Electronics of haar toeleveranciers (waaronder tevens 

begrepen: op het uit te voeren werk) ten gevolge van stakingen en 

uitsluitingen, verkeersstoornissen te land of te water, machinebreuk, 

molest, oorlog, mobilisatie en elke maatregel van overheidswege met 

een soortgelijke uitwerking, alsmede andere omstandigheden die de 

normale bedrijfsgang verstoren. 

11.2 Tijdens overmacht worden de leverings - en andere 

verplichtingen van Bots Electronics opgeschort. Indien de periode waarin 

door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bots Electronics niet 

mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen 

bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval 

een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

11.3 Bots Electronics heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, 

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt 

nadat Bots Electronics haar verplichtingen had moeten nakomen. 

11.4 Indien Bots Electronics bij het intreden van de overmacht al 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 

reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en 

is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 

afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. 

leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 12.1 Verkoop en Garantie 

12.1.1. Bots Electronics garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan 

de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden 

gesteld voor levering aan professionele partijen en vrij zijn van 

gebreken die dit gebruik verhinderen. 

12.1.2. De onder lid 1. genoemde garantie geldt gedurende een 

periode van 2 jaar na levering tenzij er andere leverancier garanties 

gelden. Voor Vincent geldt een garantie van 5 jaar (muv de buizen).

12.1.3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, 

zal Bots Electronics de zaak (binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan 

danwel -indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is- 

schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de 

wederpartij), naar keuze van Bots Electronics vervangen of zorgdragen 

voor herstel. In geval van vervanging verplicht de wederpartij zich de 

vervangen zaken aan Bots Electronics te retourneren. 

12.1.4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als 

gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, 

zonder schriftelijke toestemming van Bots Electronics, de wederpartij of 

derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te 

brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden 

waarvoor de zaak niet bestemd is. 

12.1.5. Indien de door Bots Electronics verkochte zaak, een zaak betreft 

die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, 

die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 

 

Artikel 12.2 Levering 

12.2.1. Levering geschiedt af magazijn Bots Electronics Valkenswaard. 

12.2.2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het 

moment dat Bots Electronics deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan 

wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter 

beschikking worden gesteld. 

12.2.3. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het 

verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de 

levering, is Bots Electronics gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening 

en risico van wederpartij. 

12.2.4. Indien de zaken worden bezorgd is Bots Electronics gerechtigd 

eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan 

afzonderlijk worden gefactureerd. 

12.2.5. Indien Bots Electronics gegevens behoeft van de wederpartij in het 

kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan 

nadat de wederpartij deze aan Bots Electronics ter beschikking heeft 

gesteld. 

12.2.6. Bots Electronics is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, 

tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering 

geen zelfstandige waarde toekomt. Bots Electronics is gerechtigd het aldus 

geleverde afzonderlijk te factureren. 

12.2.7. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die 

voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op 

het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk 

worden geleverd en daarmee in de macht van de 

wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden 

worden gebracht. 

 

Artikel 12.3 Monsters en modellen 

Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan 

wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat 

de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt 

overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 

 

Artikel 13.1  garantie 

13.1.1. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als 

gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, 

zonder schriftelijke toestemming van Bots Electronics, de wederpartij 

wijzigingen heeft aangebracht dan wel tracht aan te brengen aan de 

zaak of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak 

niet bestemd is. 

 

Artikel 14 Offerte tot installatie 

In het geval Bots Electronics offreert om een installatie opdracht uit te 

voeren wordt tevens omschreven: 

 

  1. de plaats van het werk; 
  2. een omschrijving van het werk; 
  3. volgens welke ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd; 
  4. het tijdstip van aanvang van het werk; 
  5. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd; 
  6. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting 

daarin niet begrepen; 

  1. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte 

en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst. 

 

Artikel 14.2 Intellectueel eigendom / auteursrecht 

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, afbeeldingen en berekeningen, 

die door Bots Electronics of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven 

eigendom van Bots Electronics. Zij mogen niet aan derden ter hand 

worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte 

te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins 

vermenigvuldigd. Indien geen installatie opdracht wordt verleend 

dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door 

Bots Electronics gedaan verzoek franco aan haar te worden 

teruggezonden. 

 

 

Artikel 15 Klachten 

15.1 Klachten over de verrichte leveringen en/of diensten dienen door de 

wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 

dagen na voltooiing van de betreffende levering schriftelijk te 

worden gemeld aan Bots Electronics. De ingebrekestelling dient 

een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te 

bevatten, zodat Bots Electronics in staat is adequaat te reageren. 

15.2 Indien een klacht gegrond is, zal Bots Electronics de levering 

alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de 

wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door 

de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen 

werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bots Electronics slechts 

aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde hieromtrent in 

deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 16 Gebruik van onze diensten

Bots Electronics verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Om klant te worden moet u zich eerst registreren.Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. 

Wij gebruiken de volgende gegevens:

NAW gegevens

Telefoonnummer

Email adres

Kvk inschrijvingsnummer

 

Beveiliging

Er worden van persoonsgegevens nooit fysieke kopieen gemaakt. 

De website van Bots Electronics heeft een SSL certificaat, deze biedt bezoekers van onze website maximale veiligheid en voorkomt dat privacygevoelige informatie van bijvoorbeeld een bestelling terecht komt bij derden. U herkent de SSL beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Deze gegevens kunnen bewaard blijven tot het moment dat u zich afmeld/uitschrijft. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en op verzoeken te antwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

De gegevens die Bots Electronics ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

Lightspeed BV - de website en back-ups hosting.

Protagonist BV - e-mail en website hosting.

Transsmart Platform - adresgegevens voor het verzenden van bestellingen.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. 

 

Rechten 

Persoonsgegevens zijn altijd door u op te vragen, zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt, dan passen wij dit voor u aan.

Op uw verzoek zullen wij altijd uw gegevens overdragen aan een andere partij.

 

Keuzes voor persoonsgegevens:

Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van persoonlijke informatie die eerder aan ons zijn verstrekt. Of u stuurt een Email naar [email protected] en wij dragen zorg hiervoor.

 

Aanpassen/uitschrijven diensten 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Indien u een klacht heeft kunt u ons benaderen zodat we het kunnen oplossen. U heeft ook het recht om een klacht te melden via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Bots Electronics

Lichttoren. 32

5611 BJ Eindhoven

KvK te Eindhoven: 61889903

BTW: NL 001698456B05

 

Artikel 17 Toepasselijk recht 

Op alle door Bots Electronics gesloten overeenkomsten is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

Bots Electronics

+31 (0) 40-2071777

www.Botselec.nl

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »